Przesiebiorcy

> Przesiebiorcy

Kancelaria świadczy szeroko pojęte usługi prawne dla podmiotów gospodarczych w zakresie :

 • doradztwa prawnego;
 • reprezentacji przed sądami;
 • reprezentacji przed urzędami i innymi instytucjami państwowymi;
 • opiniowania dokumentów;
 • sporządzania umów;
 • sporządzania uchwał i innych aktów;
 • udział w negocjacjach;
 • windykacji przedsądowej i sądowej.

Usługi obejmują w szczególności :

1. prawo cywilne szeroko rozumiane, w tym prawo wekslowe oraz prawo autorskie;

2. prawo handlowe:

 • sporządzanie i opiniowanie umów spółek;
 • rejestracja spółek cywilnych i spółek prawa handlowego;
 • rejestracja zmian w spółkach (zmiany w składzie organów, zmiany w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów);
 • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach;
 • formalno-prawna organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników;
 • opracowywanie dokumentów w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek;

3. prawo karne, karne skarbowe, prawo wykroczeń;

4. prawo administracyjne i sądowoadministracyjne;
5. prawo upadłościowe:

 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • reprezentacja upadłego w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

6. prawo restrukturyzacyjne;
7. prawo pracy:

 • reprezentacja Klienta przed sądami pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów managerskich;
 • doradztwo w zakresie sporów z pracownikami w sprawach dotyczących między innymi: wynagrodzenia, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, odpowiedzialności materialnej pracowników, ustalenia istnienia stosunku pracy, uprawnień pracowniczych.