OsobyFizyczne

> OsobyFizyczne

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przedprocesowym oraz przed sądami, sporządzanie pism procesowych, doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in.:

 • sprawy frankowe
 • prawa cywilnego;
 • prawa nieruchomości;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa spadkowego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa konsumenckiego;
 • prawa pracy.

Szczegóły zakresu świadczonych usług:

1. sprawy frankowe:

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych w zakresie powództwa frankowego, a w szczególności oferujemy kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie. Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR.

2. prawa cywilnego w ogólności:

– powództwa o zapłatę, sprawy egzekucyjne (windykacja należności);

– powództwa z tytułu prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw, spółdzielcze prawo do lokalu);

– powództwa odszkodowawcze: odszkodowanie z tytułu nie wykonania czy nieprawidłowego wykonania zobowiązania, zadośćuczynienie;

– powództwa przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;

– powództwa o ochronę dóbr osobistych, m. in.: zdrowia, wolności, wizerunku, czci, tajemnicy korespondencji, twórczości wynalazczej, artystycznej czy naukowej (prawa autorskie);

– spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą;

– sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych;

3.  prawa nieruchomości:

– grunty warszawskie, sprawy wieczystoksięgowe, własność lokali, współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, ustanowienie drogi koniecznej, eksmisje, najem;

– negocjacje z deweloperem, opiniowanie umów deweloperskich, spory z deweloperem;

4. prawa rodzinnego:

– powództwa i wnioski z zakresu prawa rodzinnego: sprawy o alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozwód, separację, ustalenie kontaktu z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku;

5. prawa spadkowego:

– dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe; prawo do zachowku;

– roszczenia o zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadków;

6. prawa konsumenckiego:

– rękojmia (odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru), gwarancja, reklamacje, odpowiedzi na odmowę uznania reklamacji, odstąpienie od umowy;

– upadłość konsumencka (umorzenie zobowiązań osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności);

7. prawo pracy:

–  sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu stosunku pracy:

 • umowa na okres próbny;
 • umowa na czas określony;
 • umowa na czas nieokreślony;
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • umowy o odpowiedzialności materialnej;

– reprezentowanie Klienta w negocjacjach z pracodawcą, sporach przez sądami pracy,

– powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, ustalenie nawiązania stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy,

– roszczenia z tytułu:

 • urlopów pracowniczych;
 • odpowiedzialności materialnej pracowników;
 •  uprawnień pracowniczych;

– powództwa z zakresu dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy;

8. prawo karne:

– reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym (tj. przed policją lub prokuraturą) oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym:

– reprezentacja podejrzanego i tymczasowo aresztowanego w postępowaniu przygotowawczym:

– obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym:

– sporządzanie wniosków o:

 • warunkowe zawieszenie wykonania kary (podstawową przesłanką do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej wobec skazanego oraz przekonanie, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobiegnie powrotowi przez niego do przestępstwa.);
 • odroczenie wykonania kary (w przypadku gdy natychmiastowe wykonanie kary wiązałoby się dla skazanego/skazanej lub jego/jej rodziny ze zbyt ciężkimi skutkami);
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary;
 •  zatarcie skazania;

– postępowanie odwoławcze:

 • realizacja uprawnienia oskarżonego do rozpoznania sprawy przez sąd wyższej instancji; postępowanie apelacyjne oraz kasacyjne

– pomoc w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne skazanie;

pomoc w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie;

– reprezentacja powoda cywilnego, sporządzanie wniosków o :

 • zabezpieczenie roszczenia;
 •  zwolnienie od kosztów sądowych;
 •  zaskarżenie wyroku w zakresie roszczeń cywilnych;

9.  prawo administracyjne:

– sporządzanie wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.